Gehoord worden is wellicht net zo belangrijk als het oplossen van problemen

Mijn naam is Frans Withagen. Ik ben werkzaam binnen de Directie Particulieren en meer in het bijzonder ben ik werkzaam binnen Team Grensarbeid. Team Grensarbeid is belast met de uitvoering van de grensarbeidersregeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en in België werken en is ingevoerd per 1 januari 2003. Vanaf het belastingjaar 2016 is ook met Duitsland een (afwijkende) regeling afgesproken.

De regeling met België is ingegaan met ingang van het belastingjaar 2003. De wijziging in het belastingverdrag tussen Nederland en België heeft grote gevolgen voor grensarbeiders, de wijziging betreft een verandering van woonlandheffing naar werklandheffing. Door deze wijziging ontstond een aanzienlijk belastingnadeel. Om dit nadeel te compenseren is een compensatieregeling afgesproken. Deze is opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en België. Voor het berekenen van de compensatieregeling hebben wij gegevens nodig uit België en Duitsland!!

Naar mijn mening is dit een voorbeeld van een regeling die is bedacht op het ministerie, zonder dat voldoende is nagedacht over de uitvoeringsaspecten.

Samengevat zijn er twee grote uitvoeringsproblemen:

  1. Er is onvoldoende geld en tijd om de benodigde ICT op orde te krijgen en te houden;
  2. De Informatie-uitwisseling met België en Duitsland is niet goed geregeld terwijl die informatie cruciaal is voor de uitvoering

Nadelige gevolgen voor burgers/grensarbeiders
Vanwege de hiervoor vermelde problemen zijn wij pas in 2021 kunnen starten met de behandeling van aangiften 2018. Pas na afhandeling van de aangifte 2018 weet de grensarbeider waar hij aan toe is. Dit kan, door deze late afhandeling, forse financiële gevolgen hebben voor de jaren 2018 tot en met 2021. Als namelijk blijkt dat iemand over 2018 teveel heeft terugontvangen, dan is het niet ondenkbaar dat er al een onterechte teruggave is geweest voor 2019, 2020 en ook een deel van 2021.
Mijn wens is dan ook om eerder helderheid te verschaffen, wat volgens mij ook één van de doelstellingen is van de belastingdienst: Werken in de actualiteit. Concreet zouden we een aantal maanden geleden met de afhandeling van 2019 moeten hebben kunnen starten.

Vanwege de wettelijke verjaringstermijn, de termijn van drie jaar, waarop aangiften moeten zijn afgehandeld, moeten er als gevolg van de late start, keuzes gemaakt worden in het afhandelen van aangiften. Dit komt de kwaliteit niet ten goede.

Medezeggenschap
Ik ben 10 jaar actief geweest in de medezeggenschap. Elke gelegenheid heb ik aangegrepen om het probleem aan te kaarten onder andere rechtstreeks bij Jaap Uijlenbroek, maar ook bij de vorige en huidige directeur van de directie particulieren. Je loopt echter tegen muren op. Waar doe je het nog eigenlijk voor? En de problemen zijn er al vanaf 2003!!!

Advies aan de organisatie
Het aankaarten van knelpunten is niet iets wat je voor de lol doet of voor persoonlijk gewin. Sterker nog, waarom zou je er energie in steken? Waardeer het als organisatie dat problemen worden aangekaart en koppel een en ander terug. Ook als het probleem niet direct opgelost kan worden, is het goed om een en ander terug te koppelen. Ik heb het geluk dat ik word gesteund door mijn teamleider en mijn directe collega’s.
Het is zo belangrijk om je gehoord te voelen. Dat is wellicht net zo belangrijk als het oplossen van problemen.

Frans Withagen
Behandelfunctionaris Team Grensarbeid
Directie Particulieren Belastingdienst