AVG

Disclaimer

Op de website van Loyale Tegenspraak zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Het projectteam Loyale Tegenspraak (hierna: het projectteam) heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Het projectteam staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het projectteam aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Het projectteam wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Het projectteam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie die is verstrekt door derden. Dergelijke informatie is niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het projectteam wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Het projectteam, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, audio- en grafisch materiaal en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het projectteam Loyale Tegenspraak, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

 

Privacy policy

1. Privacy

Het projectteam Loyale Tegenspraak respecteert de privacy van bezoekers aan deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan en/of reactie via deze website (dienen te) worden verstrekt, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens, zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet Loyale Tegenspraak met je gegevens?

Als je je gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van of te reageren op bepaalde informatie en/of activiteiten van het project, dan zullen de gegevens die je ter beschikking stelt slechts voor dit doel worden gebruikt.

Je gegevens worden gebruikt:     

 • voor onze (subsidie)administratie, en/of
 • om je naar aanleiding van je reactie/aanmelding te kunnen uitnodigen voor gesprekken/bijeenkomsten, en/of
 • om je ingezonden reactie via website en/of e-mail te kunnen accorderen of beantwoorden, en/of
 • om je op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform onze doelstelling.

  De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. 

  1.2 Bewaartermijn persoonsgegevens

  Het projectteam Loyale Tegenspraak bewaart persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
  Het projectteam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

  2. Jouw rechten

  Je kunt je persoonsgegevens opvragen en je hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.
  Neem voor nadere informatie per e-mail contact op met het projectteam via 

  Algemene gegevens en contactinformatie

  Indien je op enig moment vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring gehouden hebben, stuur dan een bericht naar: . We zullen ons in redelijkheid inspannen om je vraag snel te beantwoorden of je probleem op te lossen.